Blog

ANONİM ŞİRKETLERDE ve KOOPERATİFLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Ülkemizde birçok şirket, taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanmasında ve incelenmesinde, davalarda ve icra takiplerinde avukatlık hizmeti almaktadır. Ancak bazı ticari şirketler bakımından Avukatlık Kanunu kapsamında avukat bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Makalemizde avukat bulundurması zorunlu olan şirketlerin neler olduğu, hangi anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda oldukları, sözleşmeli avukatlara asgari ne kadar ödeme yapılacağı, bu yükümlülüğe uymayanlara hangi yaptırımların uygulanacağını yasal dayanakları ile açıklanmıştır.

A.Ş.’lerde ve Kooperatiflerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Yasal dayanak

Şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma mecburiyeti; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin 3’üncü fıkrası hüküm altına almıştır. Buna göre: “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesine göre: “Özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarı beşmilyar (ellimilyar) Türk lirasından aşağı olamaz. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.”

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “En az sermaye tutarı” başlıklı 332’nci maddesine göre: “Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Cumhurbaşkanınca artırılabilir.”

Özetle:
– Sermayesi en az 250.000,00 TL ve üzeri olan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

– Üye sayısı en az 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin de sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Sözleşmeli Avukata Verilecek Asgari Ücret

Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca bulundurulması gereken sözleşmeli avukatlara 2019 Yılı için; anonim şirketlere 2.268 TL, kooperatiflere 1.512 TL ücret ödenmesi gerekir.

Müeyyide

Yine avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; “…

Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; 2019 Yılı için on altı yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgari brüt ücret tutar 2.558,40 TL. ve iki aylık brüt tutarı ise; 2.558,40X2=5.116,80 TL ceza hesaplanacaktır.

 

You Might Also Like...

Yorum Yok

    Yorum Yaz